Regulamin

VII MIĘDZYNARODOWY KONKURS DUETÓW FORTEPIANOWYCH

REGULAMIN

Białystok,18-24 listopada  2018

I

1. Organizatorem Konkursu jest Towarzystwo Przyjaciół Uniwersytetu Muzycznego w Białymstoku, współorganizatorami Konkursu sa Opera i Filharmonia Podlaska oraz Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina Wydział Instrumentalno -Pedagogiczny w Białymstoku.

2.Inicjatorką i Dyrektorem Artystycznym  Międzynarodowych Konkursów Duetów Fortepianowych w Białymstoku jest prof. Barbara Halska z Katedry Kameralistyki Fortepianowej Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina w Warszawie.

3. Patronat nad Konkursem obejmuje Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego

4. Konkurs odbędzie się w Białymstoku w dniach 18-24 listopada 2018

I etap w Sali Koncertowej Wydziału Instrumentalno-Pedagogicznego UMFC,

II i III etap (Finał) w sali koncertowej Opery i Filharmonii Podlaskiej w Białymstoku.

II

Konkurs jest otwarty dla pianistów wszystkich narodowości. Wiek członków danego duetu, w dniu rozpoczęcia konkursu nie może po zsumowaniu przekraczać 70 lat.

W konkursie nie mogą brać udziału Laureaci poprzednich edycji konkursu

III

Zgłoszenie do udziału w Konkursie, należy przesłać drogą elektroniczną poprzez formularz dostępny na stronie internetowej www.pianoduo.pl lub na załączonym do niniejszego regulaminu formularzu, wypełnionym czytelnie literami drukowanymi lub na komputerze w języku polskim albo angielskim, należy nadesłać w terminie do 31 lipca 2018 roku pod adresem:

VII Międzynarodowy Konkurs Duetów Fortepianowych

Towarzystwo Przyjaciół Uniwersytetu Muzycznego w Białymstoku

Ul. Kawaleryjska 5

15-324 Białystok, Polska

Lub mailem:

konkurs@ pianoduo.pl

załączając:

a) 3 aktualne fotografie portretowe (wspólne lub indywidualne) na błyszczącym papierze (format 9x12 cm) lub  w wersji elektronicznej (JPG. TIF.) do wykorzystania w programie konkursu i publikacjach prasowych.

b) kopia dowodu osobistego lub paszportu z widoczną datą urodzenia i zdjęciem

c) kopia dokumentu stwierdzającego odbywanie studiów muzycznych lub ich ukończenia

d) dowód wpłaty wpisowego od każdego kandydata w wysokości 75 euro (od duetu 150 euro), przekazanej na konto:

Bank Pekao S.A. oddział Białystok

84 1240 5211 1111 0000 4925 2578

Code SWiFT  or Code  BIC  PKOPPLPW

IBAN PL

z dopiskiem „VII Konkurs Duetów Białystok” i podaniem nazwiska kandydata.

Niekompletne dokumenty nie będą przyjmowane.

Przesłane dokumenty nie będą zwracane.

IV

1. Kandydaci zakwalifikowani do udziału w Konkursie zostaną zawiadomieni w terminie do 30 sierpnia 2018 roku.

2. Przyjęcie zgłoszenia będzie równoznaczne z zawarciem umowy dotyczącej udziału w Konkursie pomiędzy organizatorami a uczestnikiem, na warunkach określonych niniejszym regulaminem.

3. Kandydaci, których zgłoszenia nie zostaną przyjęte, otrzymają zwrot wpisowego po potrąceniu kosztów transferu.

V

1. Za zgodą Towarzystwa Przyjaciół Uniwersytetu Muzycznego w Białymstoku, bez jakichkolwiek odpłatności dla uczestników, wszystkie przesłuchania i koncerty laureatów mogą być:

a) transmitowane przez radio i telewizję,

b) rejestrowane, nagrywane i filmowane a następnie rozpowszechniane przez radio i telewizję, on-line, jak również w formie kronik filmowych i filmów dokumentalnych oraz płyt i kaset, zawierających kronikę Konkursu,

c) fotografowane dla prasy.

d) transmitowane na żywo w Internecie

2. Organizatorom przysługuje prawo wyprodukowania (bez ograniczeń i bez odpłatności dla wykonawców) płyt i kaset z nagraniami całości lub fragmentów programów wykonywanych przez uczestników podczas przesłuchań konkursowych oraz na uroczystości rozdania nagród

VI

1. Koszty podroży do Białegostoku i z powrotem oraz koszty wyżywienia i zakwaterowania ponoszą uczestnicy

3.Organizatorzy konkursu umożliwią uczestnikom korzystanie z instrumentów do ćwiczeń na jednakowych prawach.

4. Uczestnikom dopuszczonym do finału zapewnia się odbycie jednej próby z orkiestrą.

VII

Uczestnicy zobowiązani są zgłosić się do Biura Konkursu najpóźniej na dzień przed rozpoczęciem konkursu.

VIII

1. Przesłuchania konkursowe będą przeprowadzone publicznie w dwóch etapach i finale.

2. Kolejność przesłuchań zostanie ustalona przed Konkursem w drodze losowania i w zasadzie będzie zachowana do końca Konkursu.

3. Do II etapu zostanie dopuszczonych w zasadzie nie więcej niż 14 duetów, a do finału nie więcej niż 5 duetów.

IX

Program Konkursu obejmuje następujące utwory, które można wykonać z nut:

           

Etap I

A. W. A. Mozart – wybrana sonata na cztery ręce lub na dwa fortepiany

B. Ignacy Jan Paderewski-Album Tatrzańskie  op.12 –wybrane trzy części

Etap II

Czas trwania – 35-40 minut.

A. F. Chopin – Rondo C-dur op. 73

B. Jeden lub kilka utworów wybranych z grupy utwory kompozytorów polskich

C. Utwory dowolne

Jeśli utwory z punktu A. i z punktu B. wypełniają regulaminowy czas trwania II etapu , to nie jest konieczne dołączanie utworów z punktu C.

Lista utworów polskich kompozytorów do  wykorzystania w grupie B ;

 1. Borkowski Marian- Dialoghi na 2 fortepiany
 2. Dobrzyński Ignacy Feliks –Rondo alla polacca op.6 na 4 ręce (Eufonium)
 3. Górecki Henryk Mikołaj  - Toccata op. 2 na dwa fortepiany (1955, PWM)
 4. Kościów Aleksander -Liber Figurare Aquae na 2 fortepian (2012)
 5. Lutosławski Witold-Wariacje na temat Paganiniego na 2 fortepiany (PWM)
 6. Łukaszewski Paweł-Pearl of Wisdom na 2 fortepiany
 7. Maciejewski Roman -Kołysanka na dwa fortepiany (PWM)
 8. Maciejewski Roman-Tańce szwedzkie (Eufonium)
 9. Maksymiuk Jerzy - Scherzo Grandioso na 2 fortepiany (2015)
 10. Noskowski Zygmunt-6 Krakowiaków op.7 na 4 ręce (Eufonium)
 11. Palester Roman - Sonatina na 4-ręce  (1940, PWM)
 12. Popielski Zbigniew [2015]-Variations au sujet  personelles pour  deux pianos
 13. Ptaszyńska Marta -3 interludia –na 2 fortepiany (PWM)
 14. Sikorski Tomasz - Diafonia na 2 fortepiany (1969,PWM)
 15. Sowiński Wojciech- Fantazja charakterystyczna op. 98 na 4 ręce (Eufonium)
 16. Sowiński Wojciech- Les regrets op. 33 na 4 ręce (Eufonium)
 17. Spisak Michał -Koncert na 2 fortepian (PWM)
 18. Tansman Aleksander -Sonata na 2 fortepiany (1940)
 19. Twardowski Romuald  - Introdukcja i toccata na 2 fortepiany (PWM)
 20. Zarębski Juliusz- 4 mazurki op. 4 na 4 ręce (Eufonium)
 21. Zarębski Juliusz- A travers Pologne op. 23 na fort. na 4 ręce vol. 1 & 2 (Eufonium)
 22. Zarębski Juliusz- Divertissement a la polonaise op. 12 na 4 ręce (Eufonium)
 23. Zarębski Juliusz- Polonez triumfalny op. 11 na 4 ręce (Eufonium)
 24. Zarębski Juliusz- Reverie et Passion op. 5 na 4 ręce (Eufonium)
 25. Zarębski Juliusz- Tańce galicyjskie op. 2(Eufonium)
 26. Żeleński Władysław-Dwa tańce polskie op. 37 na 4 ręce(Eufonium)
 27. Żeleński Władysław-Suita tańców polskich op. 47 na 4 ręce (Eufonium)
 28. Żeleński Władysław - Trauerklänge op. 36 na 4 ręce (Eufonium)

Etap III (Finał)

A. W. A. Mozart - Koncert Es-dur KV 365 na 2 fortepiany z orkiestrą.

X

Jury pracuje w oparciu o regulamin Jury.

W I etapie osobno oceni wykonanie „Album Tatrzańskie” I.J. Paderewskiego a w II etapie oddzielnej ocenie podlegają utwory z grupy A (Rondo C-dur op. 73 Fryderyka Chopina.) i z grupy B oraz ewentualnie z grupy C

XI

1. Duetom biorącym udział w finale zostaną przyznane następujące nagrody główne wypłacone w walucie polskiej o równowartości:

I nagroda – 30 000 PLN

II nagroda – 25 000 PLN

III nagroda – 20 000 PLN

IV nagroda – 15 000 PLN

Zdobywcom nagród głównych przysługuje tytuł laureata VII Międzynarodowego Konkursu Duetów Fortepianowych.

2. Niezależnie od wymienionych nagród przewiduje się nagrody specjalne

3000 PLN- za najlepsze wykonanie trzech części „Album Tatrzańskie” I.J. Paderewskiego,

- za najlepsze wykonanie Ronda C-dur op. 73 F. Chopina- nagroda Narodowego Instytutu Fryderyka Chopina -Koncert dla Duetu Fortepianowego w Sali koncertowej NIFC w Warszawie

-dla wybranego duetu-finalisty- nagroda rektora Akademii Muzycznej w Gdańsku-występ na III Międzynarodowym Festiwalu Duetów Fortepianowych w Gdańsku w 2019 roku

- za najlepsze wykonanie utworu/utworów kompozytorów polskich – nagroda Związku Kompozytorów Polskich- Koncert dla Duetu Fortepianowego na festiwalu „Spotkania Muzyczne” w 2019 r. w  Warszawie

-dla najmłodszego duetu –półfinalisty-nagroda im. prof. Witalisa Raczkiewicza w wysokości 4000 PLN

-dla wybranego duetu –finalisty koncert na Festiwalu Duetów Fortepianowych w Krakowie w 2019r.  

3. Organizatorzy przewidują również nagrody pozaregulaminowe. O ich przyznaniu zadecyduje jury Konkursu.

XII

Uczestnicy II etapu zakwalifikowani do finału otrzymają dyplomy uczestnictwa.

XIII

1. Jury ma prawo większością głosów zmienić układ nagród i wyróżnień z zastrzeżeniem,

że poszczególne nagrody i wyróżnienia nie mogą być niższe ani wyższe od przewidzianych

w regulaminie.

2. Jury ma prawo nie przyznać nagród specjalnych lub zadecydować o ich podziale.

3. Decyzje Jury są nieodwołalne i niezaskarżalne.

XIV

1. Nagrody i wyróżnienia regulaminowe i pozaregulaminowe zostaną wręczone laureatom i wyróżnionym 24 listopada 2018 roku podczas uroczystości rozdania nagród.

2. Wszyscy laureaci obowiązani są wziąć udział w uroczystości rozdania nagród

3. Laureaci zobowiązani są do wzięcia udziału w koncercie laureatów 24.11.2018 . Program koncertu będzie ustalony przez Jury Konkursu w porozumieniu z wykonawcami.

4. Laureaci zobowiązani są do wykonania programu według ustaleń Jury.

XV

Istnieje możliwość ufundowania nagród pieniężnych lub rzeczowych zarówno przez instytucje jak i osoby prywatne. Nagrody należy zgłosić do Biura Konkursu w terminie do 30 października 2018 roku. Nagrody zaakceptowane przez Biuro Konkursu będą miały charakter nagród pozaregulaminowych. Nagrody pieniężne zostaną wypłacone w walucie, w jakiej zostały zdeponowane. Nagrody pozaregulaminowe zostaną wręczone na uroczystości rozdania nagród

XVI

We wszystkich sprawach organizacyjnych, nie należących do kompetencji Jury, Biuro Konkursu ma prawo podejmować decyzje.

XVII

Wszystkie wątpliwości dotyczące postanowień niniejszego regulaminu będą rozstrzygane na podstawie tekstu polskiego jako jedynie autentycznego.