• Koncert 4_1_1_1_1_1_1_1_1_1
  • Koncert 4_1_1_1_1_1_1_1_1
  • Koncert 4_1_1_1_1_1_1_1
  • Koncert 4_1_1_1_1_1_1
  • Koncert 4_1_1_1_1_1
  • Koncert 4_1_1_1_1
  • Koncert 4_1_1_1

Aktualności

O Konkursie

Idea Mię­dzy­na­ro­do­we­go Kon­kur­su Duetów For­te­pia­no­wych w Bia­łym­sto­ku­ po­wsta­ła z umi­ło­wa­nia tej for­my ka­me­ral­ne­go mu­zy­ko­wa­nia i od 1999 roku gro­ma­dzi co trzy lata mię­dzy­kul­tu­ro­we gro­no w w pia­ni­stycz­nym tur­nie­ju duetów.